Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji Klienta

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności towaru sprzedanego z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od otrzymania Towaru przez Klienta. Termin ten liczony jest na nowo w razie wymiany produktu.
 1. W razie niezgodności Towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności (wadach) jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności i swoim żądaniu, na adres Sprzedawcy:
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław

Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego (do pobrania TUTAJ).

 1. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.
 2. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może:
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
 • żądać obniżenia ceny (Klient powinien zaproponować kwotę),
 • odstąpić od umowy (jeśli wada jest wadą istotną)
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 2. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi jest, zgodnie z prawem, traktowany jako uznanie reklamacji przez przedsiębiorcę. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu wadliwego Towaru wymieni go na Towar wolny od wad i odeśle na adres, na który pierwotnie został wysłany zamówiony Towar w terminie najszybszym, w jakim będzie to możliwe. W przypadku obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci gotówkę na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres, na który Towar był pierwotnie wysłany.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres: ksiegarnia@grotowski-institute.pl.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 7. W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle Towar reklamowany na koszt Klienta, chyba że strony uzgodnią inny odbiór Towaru przez Klienta.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: ksiegarnia@grotowski-institute.pl.

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru przez siebie lub wskazaną osobę niebędącą przewoźnikiem.
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:
 • listem poleconym na adres Sprzedawcy (Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27; 50-101 Wrocław),
 • w postaci elektronicznej wysyłając do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@grotowski-institute.pl,
 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 3. Klient może przesłać zwracany Towar na adres: Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27; 50-101 Wrocław.
 4. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru do klienta), z tym że klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot należności nastąpi np. w formie przelewu na konto bankowe, z którego dokonany był zakup (w przypadku zakupu za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru konta).
 6. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.