Regulamin księgarni internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

§ 1. Informacje ogólne
1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem Sklepu-księgarni internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego Sklepu, a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.ksiegarnia.grotowski-institute.pl prowadzona jest przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 27, NIP 896 000 55 49, Regon 001413508.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy i opublikowany jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.ksiegarnia.grotowski-institute.pl .
4. Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

§ 2. Definicje
Poniższe sformułowania używane w Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu-księgarni internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego,
 • Sprzedawca – Instytut im. Jerzego Grotowskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław, NIP 896 000 55 49, Regon 001413508,
 • Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów i Konsumentów, w ramach którego mają oni możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie www.ksiegarnia.grotowski-institute.pl,
 • Zamówienie – formularz służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 • Towar – produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną,
 • Konsument – Klient dokonujący zakupu towaru w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Rejestracja
1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest zalogowanie na jego stronie.
2. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
3. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „Zapisz zmiany”.

§ 4. Ceny i oferty promocyjne
1. Wszystkie ceny Towarów, umieszczone na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze, podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki.
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Regulaminu promocji.
4. Do ceny Towaru doliczane są koszty przesyłki wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
5. Zmiany ceny i wprowadzenie akcji promocyjnych nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

§ 5. Składanie zamówienia
1. Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 • z dostępem do sieci Internet;
 • z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej; np. przeglądarki: Opera 9.0 lub nowsza, Firefox 3.6 lub nowsza, Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Chrome 11.0 lub nowsza, lub inna obsługująca protokoły HTTP i HTTPS, HTML, XML i XHTML, grafiki w formatach GIF, JPEG, PNG z obsługą półprzezroczystości oraz SVG, kaskadowe arkusze stylów (CSS), JavaScript (w tym DHTML), obiektowy model dokumentu (DOM), cookies, Flash oraz aplety Java, zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy; włączona obsługa JavaScript; z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; podłączenie w systemie sprawnej drukarki drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300dpi;
 • oraz komputer o następujących minimalnych parametrach technicznych: procesor 300 MHz, pamięć RAM 512 MB.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
4. Klient, składając zamówienie w Sklepie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia).
5. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
6. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Jest to tylko potwierdzeniem zapoznania się z ofertą, natomiast nie stanowi jeszcze jej przyjęcia przez Sprzedawcę.
7. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz zakupu dostępny na stronie internetowej Sklepu, w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie Towaru i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw. „koszyka”, a następnie po kliknięciu przycisku „przejdź do kasy” przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia;
 • e-mailem na adres: ksiegarnia@grotowski-institute.pl

8. Klient, klikając ikonę „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy zamówienie.
9. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mailem potwierdzenie o przyjęciu zamówienia, w którym potwierdza otrzymanie zamówienia oraz następujące informacje:

 • dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia;
 • łączna cena brutto, w tym koszty przesyłki;
 • sposób zapłaty;

10. Potwierdzenie otrzymania zamówienia od Sprzedawcy oznacza fakt zawarcia umowy.
11. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. W momencie wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie nadania przesyłki drogą mailową.
12. Zamówienia dostarczane będą na terytorium Polski.
13. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt mailowy lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
14. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

§ 6. Sposób płatności
Obowiązującą formą zapłaty jest:

 • przedpłata na konto:
  Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław
  PKO Bank Polski
  ul. Wita Stwosza 33/35
  50-901 Wrocław
  05 1020 5226 0000 6902 0416 7540
 • płatność za pomocą serwisu Przelewy 24

§ 7. Termin płatności
1. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę (bez odsetek i oprocentowania).
3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
4. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru lub nazwy zamawianego Towaru, kontaktując się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia powyższych danych Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane (bez odsetek, oprocentowania itp.).
5. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę będą automatycznie anulowane.

§ 8. Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
2. W przypadku przesyłki priorytetowej wysyłka następuje w następnym dnu roboczym po otrzymaniu przez sprzedawcę płatności.
3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia. Sprzedawca poinformuje klienta o fakcie niemożności zrealizowania całości zakupu w terminach jak w Ust. 1–3.
4. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon.
5. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących Konsumentami jest faktura VAT.
6. Sprzedawca może wystawić nabywcy fakturę VAT do paragonu tylko wtedy, gdy numer NIP Klienta/Konsumenta będzie znajdował się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

§ 9. Korekta zamówienia
1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze Sklepu.
2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres: ksiegarnia@grotowski-institute.pl. Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 10. Sposób i koszty dostawy Towaru
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego Towaru:

 • odbiór osobisty w siedzibie Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 27, w godzinach 9:00–15:00 (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia przelewem tradycyjnym lub za pomocą serwisu Przelewy 24) – bezpłatnie,
 • dostawa za pośrednictwem InPost (kurier i paczkomaty).

2. Do końcowej kwoty zamówienia na terenie Polski doliczane są koszty wysyłki, uzależnione od liczby zamawianych książek i/lub numerów Gazety Teatralnej „Didaskalia”, zgodnie z poniższymi tabelami:

InPost – cennik Paczkomat (max. 30 kg)

Gabaryt (wymiary paczki)   Cena netto Cena brutto
Gabaryt A (8 x 38 x 64 cm)   11,16 zł 13,73 zł
Gabaryt B 19 x 38 x 64 cm)   11,99 zł 14,75 zł
Gabaryt C (41 x 38 x 64 cm)   13,93 zł 17,13 zł
 
Cennik Kurier InPost
 
Gabaryt (kg)Cena nettoCena brutto
Paczka do 5 kg11,88 zł14,61 zł
Paczka do 10 kg12,25 zł15,07 zł
Paczka do 15 kg13,12 zł16,14 zł
Paczka do 20 kg15,24 zł18,75 zł
Paczka do 25 kg16,70 zł20,54 zł
Paczka do 30 kg17,30 zł21,28 zł

3. Zamówienia realizowane standardowo w koszyku dotyczą wyłącznie wysyłek na terenie Polski.
4. Zaleca się, aby przed odebraniem przesyłki od doręczyciela Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez Klienta, chyba że klient sam zaproponował firmę kurierską.
5. W przypadku złożenia zamówienia lub kilku zamówień na Towary o różnym czasie realizacji Klient może w dowolnym momencie złożyć zlecenie wysłania Towarów znajdujących się w magazynie Sklepu. Zlecenie takie będzie traktowane jako osobne wyodrębnione zamówienie, za które naliczane będą koszty wysyłki zgodnie z obowiązującą tabelą kosztów. Klient może wybierać sposób dostawy.
6. Klient ponosi odpowiedzialność w sytuacji, w której dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem.
7. Razem z przesyłką dostarczony będzie formularz zamówienia i/lub faktura VAT, jeśli Klient jej sobie zażyczy. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
8. Sprzedawca nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

§ 11. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
3. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy, a także w celach marketingowych.
4. Dane Klienta udostępnione Sprzedawcy powinny być prawdziwe i niewprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.
6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), innych aktach prawa powszechnie obowiązującego tj. przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
8. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia Klienta i mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą dla celu realizacji zamówienia, i są to:

imię i nazwisko,
adres korespondencyjny,
numer telefonu,
adres e-mail,
informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

9. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
10. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych doręczycielowi Poczty Polskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
11. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
12. Sprzedawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Sprzedawcę.
13. Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym także w przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klientów jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
15. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić Klientowi stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:

udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
podmiocie, któremu Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

§ 12. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików, o których mowa w ust. 1 odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Klient podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.
3. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych.
5. Sprzedawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Sklepu lub zablokować dostęp do Sklepu na czas określony konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Sklepem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Klient zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu, jak i zachowania w poufności hasła dostępu i loginu do swojego konta w Sklepie.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym do umów sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (DzU. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

§ 14. Wejście w życie Regulaminu i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta, a zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
3. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji i zrozumienia.